18 - Na dlouhé stráni

 

 

 

Evropsky významná lokalita Na Dlouhé stráni se rozkládá na výměře 13,6 ha na jižně exponované straně svahu nad zářezem Mšenského potoka, v nadmořské výšce 193 - 250 m n. m.

 

Geomorfologicky náleží chráněné území do okrsku Perucké tabule, který je součástí soustavy České tabule. Geologické podloží je tvořeno převážně svrchně křídovými sedimenty perucko - korycanského souvrství usazeného v cermanu. Na svahu se vyskytují drobné opukové i pískovcové skalky. Hlavním půdním typem zájmového území jsou pararendziny.

 

Území přírodní památky pokrývají z větší části širolisté xerotermní trávníky, které místy v malých ostrůvcích doplňují společenstva úzkolistých xerotermních trávníků. Na vystupujících pískovcových skalkách jsou maloplošné výskyty suchých acidofilních trávníků. Místy, zejména v jihozápadní části lokality se zachoval starý sad ovocných stromů, které jsou dnes v různých stádiích odumírání či rozpadu.

 

Na lokalitě bylo potvrzeno celkem 152 taxonů cévnatých rostlin. Z ohrožených a chráněných druhů tu je možné pozorovat například bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), hvězdnici zlatovlásek (Aster linosyris), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus) nebo kozinec vičencový (Astragalus onobrychis), záhořanku žlutou (Orthantha lutea), violku písečnou (Viola rupestris), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata) a další .

 

Velmi bohatá je i zdejší fauna bezobratlých, zejména hmyzu, kde bylo na lokalitě zastiženo celkem 182 taxonů. Mezi nejzajímavější nálezy patří např. hrabalka Priocnemis minuta, obyvatel velmi teplých stepí a strání, kriticky ohrožený teplomilný komárovec tiplicový (Bittacus italicus), z brouků například prskavec větší (Brachinus crepitans), nebo drabčík sršní (Velleius dialtatus). Bylo zde zjištěno 10 druhů měkkýšů, z nichž 4 jsou uvedeny v Červeném seznamu bezobratlých ČR. Jsou to například páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) nebo žitovka obilná (Granaria frumentum). Byly zde opakovaně nalezeny rovněž ulity kriticky ohroženého reliktního druhu sprašových stepí suchomilky rýhované (Helicopsis striata), jejíž přetrvávající recentní výskyt dosud není vyloučen.

  • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
  • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
  • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
  • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.