19 - Vrbka

 

 

 

Evropsky významná lokalita Vrbka leží východně od obce Vrbka.

 

Geologický podklad tvoří horniny české křídové pánve. Zájmová oblast náleží k provincii Česká vysočina, k soustavě Česká tabule.

 

Lokalitu tvoří svažitý terén se severní expozicí, se zachovanými lesy, ovlivněně většinou jen dřívějším výmladkovým hospodařením a lesní pastvou, jen ve středovýchodní části území jsou porosty vzniklé nevhodnými výsadbami. Travnaté svahy ve východní části lokality jsou zbytky původně rozlehlejších ploch, které v minulosti sloužily jako pastviny. V lokalitě se nalézají 2 malé dlouhodobě již nevyužívané pískovcové lomy.


Území je významné pestrou květenou xerotermních travinných strání i teplomilných lesů. Ze vzácných prvků květeny lze zmínit např. zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), okrotice bílá (Cephalantera damasonium), svída dřín (Cornus mas), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), len tenkolistý (Linum tenuifolium), vstavač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), třemdava bílá (Dictamnus albus), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) a další. Květenu lokality obohacuje i flóra segetální s výskytem např. vzácného plevele dejrovec velkoplodý (Caucalis platycarpos). V lokalitě lze obdivovat zachovalost a reprezentativnost vegetace xerotermního bezlesí i vegetaci lesní (dubohabřiny, teplomilné bazifilní a acidofilní doubravy). Z hlediska botanických hodnot celkově, lokalita nesporně patří mezi nejvýznamnější lokality v regionu.

 

Lokalita je významná také z hlediska bezobratlých živočichů, k nejvýznamnějším nálezům v lokalitě patří stínomilka Sapromyza intonsa, hrobařík velký (Nicrophorus germanicus), chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger), tesařík Axinopalpis gracilis, zavíječ Eurhodope cirrigerella, piďalky Tephrina arenacearia a Eupithecia orphnata, můra Oria musculosa, ostruháček trnkový (Satyrium spini), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) nebo kobylka (Isophya kraussii).

 

Na lokalitě byl potvrzen výskyt 117 taxonů hub, z čehož je jeden zařazen v Červeném seznamu makromycetů do kategorie kriticky ohrožených druhů (voskovečka černotečkovaná) a několik dalších se nachází v nižších kategoriích ohrožení Červeného seznamu (např. muchomůrka ježohlavá, závojenka plavozelená, čirůvka růžovolupenná, strmělka šedoplstnatá, nebo sametovka pestrá).

 

  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • kozinec rakouský
  • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
  • bělozářka liliovitá
  • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
  • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.