27 - Krásný Dvůr

 

 

 

Zámecký park v Krásném Dvoře se nachází 4 km severozápadně od Podbořan, mezi Krásným Dvorem a sídlem Brody, při jihozápadním křídle státního zámku Krásný Dvůr. Lokalita je koncipována jako rozsáhlý anglický krajinářský park s klasicistními stavbami, založený v nivě Leskovského potoka. Především díky charakteristickému zastoupení starých listnatých stromů se území vyznačuje rovněž bohatým výskytem vzácných a ustupujících druhů saproxylického hmyzu, včetně celoevropsky ohroženého brouka páchníka hnědého (Osmoderna barnabita). Park se rozkládá na ploše 95,3 ha v nadmořské výšce 300 - 370 m. n. m. Území patří mezi nejstarší a nejpůsobivější přírodní parky v anglickém stylu v České republice.

 

Složení porostů v parku je velmi bohaté a pestré. Nejrozsáhlejší porosty lze charakterizovat jako mozaiku hercynských dubohabřin s prvky suťových lesů a mezofilních a vlhkých pcháčových luk. Ve stromovém patře převládá dub letní (Quercus robur), lípy (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) a javor mléč (Acer platanoides) s časou příměsí habru obecného (Carpinus betulus), javoru klenu (Acer psedoplatanus) a buku lesního (Fagus sylvatica). V mozaice dubohabřin se střídají parkové luční porosty mezofilních a vlhkých pcháčových luk, jež jsou pravidelně koseny. Vedle toho lze zaznamenat také uspořádané stromové skupiny a alej vedoucí od obelisku k hájovně.

 

U některých romantických staveb jsou vysázeny exotické dřeviny, např. jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora) u Panova templu. Ze zajímavých dřevin rostoucích v parku lze jmenovat ještě jedli stejnobarvou (Abies concolor), jedli kavkazskou (Abies nordmanniana), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii), jinan dvoulaločný (Gingo biloba), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), tavolníkovec jeřábolistý (Sorbaria sorbifolia) a jiné. Z bylin lze nalézt lilii zlatohlavou (Lilium martagon) nebo okrotici bílou (Cephalanthera damasonium).

 

V parkových porostech, zejména na stromech s dutinovými defekty, přežívá páchník hnědý (Osmoderna barnabita). Jedná se o saproxylický druh (žijící na mrtvém dřevu), který přežívá především ve stromových dutinách. Larvy se živí trouchem prostoupeným hyfami hub. Páchník preferuje osluněné dutiny, proto je často nalézán v alejích, parcích nebo na solitérně stojících dřevinách. Larvy mají 3-4letý vývoj v trouchnivém dřevu. Dospělé brouky je možno pozorovat v období od května do září. V jedné dutině se vyvíjí maximálně zhruba okolo 15 jedinců, přičemž dutinu opouští jen málo dospělých brouků, kteří navíc létají jen na krátké vzdálenosti. Vzhledem ke specifickému způsobu života páchníka hnědého je proto nutné zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit v okolí takovou věkovou strukturu dřevinné vegetace, aby brouci mohli osídlit další stromy v budoucnu. Při odstraňování dutých stromů a větví hrozících pádem je pak nutné zajistit, aby skácené osídlené stromy byly ponechány jednu sezónu nedaleko místa výskytu, popř. na jiných blízkých vhodných místech, aby vylétlí dospělci mohli vyhledat náhradní dutinu.

 

Vedle páchníka hnědého se na území parku vyskytují i další významné ohrožené druhy dřevních brouků, jako je kovařík rezavý (Elater ferrugineus), nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis), roháč obecný (Lucanus cervus), zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis), krasec lipový (Ovalisia rutilans) či tesařík větší (Necydalis major).

 

Z dalších chráněných druhů živočichů lze v parku zastihnout některé druhy obojživelníků, jako je čolek obecný (Lissotriton vulgaris), kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), jednotlivě se vyskytuje rosnička zelená (Hyla arborea) či ropucha zelená (Pseudepidalea viridis). Příležitostně lze pozorovat na stromech datla černého (Dryocopus martius) či strakapouda malého (Dendrocopos minor) nebo veverku obecnou (Sciurus vulgaris).

  • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
  • roháč obecný (Lucanus cervus)
  • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • ropucha zelená (Bufo viridis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.