28 - Dětanský chlum

 

 

 

Evropsky významná lokalita Dětanský chlum a stejnojmenná přírodní rezervace se rozkládá na ploše 50 ha v nadmořské výšce 480 - 529 m n.m. Lokalita má charakter náhorní plošiny lehce nakloněné k severu. Převážnou část území pokrývají společenstva bazifilních teplomilných doubrav svazu Quercion petraeae, přičemž centrální část náhorní plošiny je takřka bezlesá.

 

Dominantním druhem stromového patra je dub zimní (Quercus petraea), který je místy doplněn habrem obecným (Carpinus betulus), lípou srdčitou (Tilia cordata) a bukem lesním (Fagus sylvatica). V keřovém patře se vyskytují druhy jako krušina olšová (Frangula alnus), líska obecná (Corylus avellana), dřín jarní (Cornus mas), jeřáb muk (Sorbus aria), kalina (Viburnum populus) a růže (Rosa sp.). Pro bylinné patro jsou charakteristické druhy jako lipnice hajní (Poa nemoralis), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) nebo konvalinka vonná (Convallaria majalis). Bylinné patro se rovněž vyznačuje bohatým výskytem druhů teplomilných doubrav jako např. bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), kokořík vonný (Polygonatum odoratum) a druhů střídavě vlhkých a mezofilních půd s hojným výskytem mochny bílé (Potentilla alba), vzácněji pak také srpice barvířské (Serratula tinctoria), lilie zlatohlavé (Lilium martagon) a dalších.

 

Vzácné rostliny jsou na Dětanském chlumu zastoupeny druhy jako skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), smldník jelení (Peucedanum cervaria), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), mochna bílá (Potentilla alba), mochna přímá (Potentila recta), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), srpice barvířská (Serratula tinctoria), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), hvozdík Lorberův (Dianthus x lorberi), bojínek tuhý (Phleum phleoides), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vikev hrachovitá (Vicia pisiformis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), jmelí bílé (Viscum album), mařinka barvířská (Asperula tinctoria), kosatec sibiřský (Iris sibirica), česnek chlumní horský (Allium senescens subsp. montanum), prvosenka jarní (Primula veris), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) či zimosrázek alpský (Polygala chamaebuxus).

 

  • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
  • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
  • prvosenka jarní (Primula veris)
  • vstavač mužský (Orchis mascula)
  • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.