31 - Želinský meandr

 

 

 

Lokalita představuje jedno z nejpěknějších údolí středního toku Ohře s pozoruhodným geomorfologickým utvářením. Botanický průzkum v řešeném území prokázal druhově pestrou květenu, která je podmíněna rozmanitostí ekosystémů v kaňonovitém údolí Ohře. Bylo zjištěno velké množství (46) druhů červeného seznamu cévnatých rostlin. Zachovalá a floristicky reprezentativní je v řešeném území především vegetace osluněných skal (sv. Asplenion septentrionalis, biotop S1.2), dále skalní vegetace s kostřavou sivou (sv. Alysso-Festucion pallentis, biotop T3.1), vegetace vřesovišť (sv. Euphorbio-Callunion, biotop T8.1), vegetace xerofilních a mezofilních křovin (sv. Berberidion a Prunion spinosae, biotopy K3 a K4), z lesní vegetace především některé porosty doubrav (sv. Genisto germanicae-Quercion, biotopy L6.5, L7.1). Tyto botanicky i ochranářsky významné typy terestrické vegetace zaujímají cca 39% rozlohy lokality. Reprezentativní je i vegetace vodních makrofyt v Ohři (cca 36% rozlohy území).


I z hlediska fauny obratlovců je lokalita výjimečně cenným územím, především pak z herpetologického hlediska. Velmi silná populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) a užovky podplamaté (Natrix tessellata) řadí tuto lokalitu k velmi významným lokalitám nejen v regionu, ale i v rámci celé ČR. Lokalita je významná i jako zimoviště a migrační zastávka pro některé zvláště chráněné druhy ptactva, byť v porovnání s vodní nádrží Nechranice je tento význam relativně menší. Bohaté je i druhové spektrum zde hnízdícího ptactva. V letech 2010 až 2011 zde bylo zjištěno celkem 103 druhů obratlovců, přičemž 31 druhů je zvláště chráněných. Z těch významnějších lze zmínit např. morčáka velkého, orla mořského, orlovce říčního, již zmíněnou ještěrku zelenou a užovku podplamatou, vydru říční, užovku hladkou, ledňáčka říčního, včelojeda lesního. 

 

Lokalita je významná také z hlediska bezobratlých živočichů. Vyskytují se zde mnohé unikátní druhy: např. pavouk Erigonoplus globipes, známý v České republice pouze ze čtyř míst, saranče Euchorthippus pulvinatus vyskytující se jen v severních Čech a na Pouzdřanské stepi na jižní Moravě a mol Cephimallota praetoriella, pro kterého je Želinský meandr nejzápadnějším nalezištěm vůbec a v České republice byl zjištěn pouze v několika jedincích v Poohří (Lounsko). Nejvýznamnějšími druhy z hlediska ochrany přírody jsou okáč metlicový (Hipparchia semele) a přástevník mařinkový (Watsonarctia casta). 

  • bělozářka liliovitá
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.