32 - Běšický chochol

 

 

 

Lokalita se rozkládá na ploše 28,5255 ha v nadmořské výšce 264 - 301 m n. m. Území podlouhlého tvaru zahrnuje západně položený Běšický chochol s nadmořskou výškou 350m n.m. a východně položený Čachovický vrch (313 m n.m.). Směrem k jihu se území místy prudce svažuje k nádrži Nechranické přehrady. Běšický chochol je botanicky významná lokalita s lesostepním charakterem vegetace s výraznou převahou xerotermních prvků. Fenoménem území jsou hlavně stepní trávníky s celou řadou vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. 

 

Geomorfologicky lokalita spadá do oblasti Žatecké pánve, okrsku Čeradické plošiny (součást geomorfologického celku Mostecké pánve). Z geologického hlediska je tvořena vulkanickými horninami starotřetihorního až novotřetihorního stáří a třetihorními horninami - jíly. Hlavními půdními typy v oblasti jsou černozemě modální a karbonátové ze spraší a fluvizemě modální. Podle typu reliéfu je zde krajiny plošin a pahorkatin a v těsném sousedství těžební krajina. Vzhledem k vulkanickému původu substrátu jsou zde půdy minerálně bohaté, výživnější a zásaditější, avšak sušší a záhřevnější, což podmiňuje výskyt teplomilnějších a náročnějších rostlinných společenstev. Reliéf určuje především dvojice vrchů (Běšický chochol - 350 m n. m., Čachovický vrch - 313 m n. m.) nad severními břehy Nechranické přehrady. 

 

Rostlinný pokryv lze charakterizovat komplex teplomilných lesních společenstev a stepních trávníků s charakteristickou květenou. Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace pokrývaly území lokality šípákové doubravy a skalní lesostepi (Eu-Quercion pubescentis), subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum) a dubo-habrové háje (Carpinion betuli). V současné době vrchol Běšického chocholu pokrývá teplomilná (šípáková) doubrava, klasifikovaná jako mozaika perialpidské bazifilní teplomilné doubravy a suchých bylinných lemů. Na jižní stráni se nachází stepní loučka. Fragmenty pestrých suchomylných trávníků jsou dále zachovány na úpatí západní stráně. Fragmenty doubrav jsou zachovány i SV a VSV od Běšického chocholu. Na severním svahu a na stráních a plošinách SV směrem se v minulosti rozkládala drobná políčka, louky a pastviny. Zajímavou květenu hostí i návrší Skřivánek (SV od Běšického chocholu). Dále k východu se nacházejí teplomilné doubravy s pestrým bylinným podrostem. Botanicky cenné jsou zejména lesní světliny a lemy na exponovaných místech. 

 

Ze vzácných nebo chráněných stepních a lemových druhů rostlina lze jmenovat např. trýzel rozkladitý (Erysimum repandum), hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia). Z hojného počtu význačných druhů bezobratlých živočichů lze uvést zejména výskyt roháče obecného (Lucanus servus), krasce Cylindromorphus bifrons, lejnožrouta Onthophagus vacca, modráska hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), ostruháčka kapinicového (Satyrium acaciae), saranče černotečné (Stenobothrus nigromaculatus), mravence Lasius reginae, či pavouka skálovky brýlové (Drassyllus pumilus). Z dalších druhů živočichů lze jmenovat ještěrku zelenou (Lacerta viridis), strnada lučního (Miliaria calandra) a další.

 

  • roháč obecný (Lucanus cervus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.