43 - Na loučkách

 

 

 

Lokalita Na loučkách je rozsáhlá oblast o rozloze přes 1.000 ha na náhorní plošině Krušných hor, mezi městem Výsluní a vodní nádrží Přísečnice.


Oblast je prameništěm Prunéřovského potoka a přítoků Přísečnice, vyskytují se zde ve velké míře podmáčená a vodou ovlivněná stanoviště, jako je rašelinný les, na otevřených plochách přechodová rašeliniště, slatinné louky, vlhké pcháčové louky, ojediněle i s výskytem rostlin vstavačovitých - prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatec májový (D. majalis). Sušší oblasti mohou zaujímat porosty smilkových trávníků, ve starých úvozech, na osluněných hranách údolí v okolí města Výsluní a pod elektrovodem se vyvinula zajímavá vegetace vřesovišť.

 

Právě vřesoviště, ale i další bezlesá stanoviště jako krátkostébelné smilkové trávníky, vlhké části luk a okolí rybníčků, živá rašeliniště a slatiny, poskytují vhodné podmínky pro život mnohých vzácných bezobratlých. Pozoruhodný je nález včely Nomada similis, žijící na chladných stanovištích ve vyšších nadmořských výškách, lokalita Na loučkách je jednou z pouhých dvou lokalit tohoto druhu v České republice. Dalším zajímavým druhem je kriticky ohrožená pískorypka Andrena intermedia vázaná na chladná písčitá stanoviště. Bylo zde nalezeno i 11 druhů čmeláků rodu Bombus.


Ze vzácných rostlinných druhů lze častěji naleznout koprník štětinolistý (Meum athamanticum), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), zdrojovku potoční (Montia hallii)nebo prhu arniku (Arnica montana).


Oblast je významná hnízdním výskytem sýce rousného, kulíška nejmenšího, chřástala polního, opakovaně byl zaznamenán tetřívek obecný. Relativně početné populace zde mají chránění obojživelníci (např. čolek horský, čolek obecný, ropucha obecná) a plazi (zmije obecná, slepýš křehký, ještěrka živorodá, užovka obojková).

 

  • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.