46 - Gründwaldské vřesoviště

 

 

 

Evropsky významnou lokalitu Grünwaldské vřesoviště tvoří tři rašeliniště vrchovištního typu, a to Grünvaldské vřesoviště, Velké tokaniště a Malé tokaniště, které jsou propojené nivou Flájského potoka a jeho okolními přítoky. Evropsky významná lokalita je umístěna cca 2,5 km jižně od obce Moldava a 0,7 km západně od obce Nové Město u Mikulova na náhorní plošině Krušných hor v nadmořské výšce 800-850 m. Součástí území je stávající stejnojmenná přírodní rezervace, v jejímž okolí jsou porosty geograficky nepůvodních dřevin.


Geomorfologicky je území součástí podcelku Loučenské hornatiny. Geologické podloží je tvořené proterozoickou dvojslídnou a biotitickou pararulou krušnohorského krystalinika, v jižní části území nepatrně zasahuje variská žíla ryolitu (mladší prvohory). Celé území je překryto vrstvou čtvrtohorních organických sedimentů (rašeliny), která zde dosahuje mocnosti asi do 6 m.


Prioritními typy přírodních stanovišť jsou zde aktivní vrchoviště a rašelinný les a dále se zde nachází přechodová rašeliniště a třasoviště a acidofilní smrčiny.

 

Na lokalitě se nachází celá řada chráněných a významných druhů rostlin např. šicha černá (Empetrum nigrum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prha arnika (Arnica montana), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), rojovník bahenní (Ledum palustre), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum).

 

Z živočišných druhů se zde vyskytuje např. bekasina otavní (Gallinago gallinago), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (A. nisus), moták pilich (Circus cyaneus), sýc rousný (Aegolius funereus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), krkavec velký (Corvus corax). Z plazů pak: zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

 

 

 

  • rosnatka okrouhlolistá
  • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.