6 - Skalky u Třebutiček

 

 

 

Lokalitu tvoří zalesněný kopec Skalky mezi obcemi Třebutičky, Encovany a Sedlec. Vrch Skalky je krajinnou dominantou okolí. 

 

Lesní porost představuje mimořádně zachovalou ukázku vegetace teplomilných doubrav, jejichž druhová skladba odpovídá svým složením původním přirozeným lesům v oblasti. Ve stromovém patře dominuje dub zimní (Quercus petraea), s malou příměsí dalších typických druhů - habru obecného (Carpinus betulus) a lípy srdčité (Tilia cordata). Na jižních a jihozápadních svazích porost přechází v teplomilné doubravy s hojným zastoupením dubu pýřitého (Q. pubescens) a javoru babyka (Acer campestre). V keřovám patře je hojný dřín obecný (Cornus mas), z bylin kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum). 

 

Území je v Čechách jedinou lokalitou s výskytem kriticky ohrožené bažanky vejčité (Mercurialis ovata). Bažanka vejčitá je jihovýchodoevropský druh, jehož areál rozšíření se táhne od pobřeží Černého moře a Turecka až do střední Evropy. Lokalita Skalky je nejvíce vysunutým výskytem tohoto druhu k severozápadu. Bažanka zde roste v lesích při jižním úpatí vrchu Skalky.  

 

Okrajově a maloplošně se v území vyskytují polopřirozené suché trávníky. 

 

Další informace je také možné získat ZDE na stránkách občanského sdružení Salvia, které pro toto území zpracovalo návrh plánu péče.

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.