Aktuality

7. 4. 2014

V současné době je v souladu se zákonem zveřejněna předběžná informace o chystané veřejné zakázce na pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit třetí etapy projektu. Projekt se bude týkat evropsky významných lokalit V hlubokém, Myslivna, Kokrháč – Hasištejn, Na loučkách, Dětanský chlum, Grünwaldské vřesoviště , Podmilesy, Údolí Hačky, Klínovecké Krušnohoří, Strádovský rybník, Ohře, Doupovské hory a Východní Krušnohoří a ptačích oblastí Doupovské hory, Vodní nádrž Nechranice, Novodomské rašelniště - Kovářská, Východní Krušné hory a Labské pískovce.  

 

10. 2. 2014

V současné chvíli stále čekáme na akcepatci žádosti o schválení třetí etapy ze strany Státního fondu životního prostředí. Během toho probíhá příprava podkladů k zadání veřejné zakázky, která bude poptávat pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit z této třetí etapy. Jedná se zejména o pořízení průzkumů s potřebným zaměřením (entomologické, botanické, vertebratologické a mykologické) a návrhů plánů péče. Bez těchto podkladů nelze nová chráněná území vyhlásit.

 

7. 1. 2014

V letošním roce by mělo dojít k zahájení třetí etapy projektu "Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji". Tento projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí (více o tomto programu ZDE). Tato třetí etapa navazuje na první a druhou, které budou v roce 2014 uzavřeny vyhlášením a vyznačením přírodních památek a přírodních rezervací na území 35 evropsky významných lokalit z celkového počtu 52 evropsky významných lokalit v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do 3. etapy je zahrnuto 7 lokalit, pro které je nutné zajistit některou formu územní ochrany a označení dalších šesti EVL a pěti ptačích oblastí. Způsob této implementace se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny a nařízením vlády, které stanoví, v jaké kategori zvláště chráněného území je nutné konkrétní evropsky významnou lokalitu vyhlásit.

V současné chvíli je podána žádost o schválení třetí etapy projektu na Státní fond životního prostředí, který administruje Operační program Životní prostředí.

 

2. 1. 2014

Vítejte na našich stránkách v novém roce 2014. Věříme, že i letos pro vás budou zdrojem užitečných a zajímavých informací, které pro vás budeme stále doplňovat a aktualizovat.

 

prosinec 2013

Rádi bychom vám popřáli klidné Vánoce a krásný další rok plný výletů za poznáním naší přírody. 

 

 

31. 10. 2013

Na konci minulého týdne byla zveřejněna Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje za rok 2012. Tuto publikaci vydává Krajský úřad Ústeckého kraje každým rokem

a jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost se stavem životního prostředí

v našem kraji v předchozím roce.

Část této publikace je také vždy věnována ochraně přírody a soustavě NATURA 2000. Ročenku si můžete prohlédnout zde, a dále pak stručnou anglickou

a německou verzi.

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi ročenky, navštivte Krajský úřad Ústeckého kraje, kde si ji můžete zdarma vyzvednout.

 

 

24. 10. 2013

Dne 14. 10. 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č. 318. Nařízení vlády bude účinné patnáctým dnem od vyhlášení, tj. 29. 10. 2013. S novým nařízením vlády se můžete seznámit zde.

 

 

3. 7. 2013

V současné chvíli je nejaktuálnějším tématem právě uvedení těchto webových stránek do provozu.

V této sekci vás budeme informovat o novinkách týkajících se celé soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, popřípadě o záležitostech celé této soustavy.

Novinky, týkající se konkrétních lokalit, najdete v aktualitách jednotlivých území.

 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • bledule jarní
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • prstnatec májový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • kostival český
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • klikva bahenní
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • bradáček vejčitý
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • přástevník kostivalový
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • památný dub v Petrohradu
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.