Aktuality

7. 4. 2014

V současné době je v souladu se zákonem zveřejněna předběžná informace o chystané veřejné zakázce na pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit třetí etapy projektu. Projekt se bude týkat evropsky významných lokalit V hlubokém, Myslivna, Kokrháč – Hasištejn, Na loučkách, Dětanský chlum, Grünwaldské vřesoviště , Podmilesy, Údolí Hačky, Klínovecké Krušnohoří, Strádovský rybník, Ohře, Doupovské hory a Východní Krušnohoří a ptačích oblastí Doupovské hory, Vodní nádrž Nechranice, Novodomské rašelniště - Kovářská, Východní Krušné hory a Labské pískovce.  

 

10. 2. 2014

V současné chvíli stále čekáme na akcepatci žádosti o schválení třetí etapy ze strany Státního fondu životního prostředí. Během toho probíhá příprava podkladů k zadání veřejné zakázky, která bude poptávat pořízení podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit z této třetí etapy. Jedná se zejména o pořízení průzkumů s potřebným zaměřením (entomologické, botanické, vertebratologické a mykologické) a návrhů plánů péče. Bez těchto podkladů nelze nová chráněná území vyhlásit.

 

7. 1. 2014

V letošním roce by mělo dojít k zahájení třetí etapy projektu "Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji". Tento projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí (více o tomto programu ZDE). Tato třetí etapa navazuje na první a druhou, které budou v roce 2014 uzavřeny vyhlášením a vyznačením přírodních památek a přírodních rezervací na území 35 evropsky významných lokalit z celkového počtu 52 evropsky významných lokalit v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do 3. etapy je zahrnuto 7 lokalit, pro které je nutné zajistit některou formu územní ochrany a označení dalších šesti EVL a pěti ptačích oblastí. Způsob této implementace se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny a nařízením vlády, které stanoví, v jaké kategori zvláště chráněného území je nutné konkrétní evropsky významnou lokalitu vyhlásit.

V současné chvíli je podána žádost o schválení třetí etapy projektu na Státní fond životního prostředí, který administruje Operační program Životní prostředí.

 

2. 1. 2014

Vítejte na našich stránkách v novém roce 2014. Věříme, že i letos pro vás budou zdrojem užitečných a zajímavých informací, které pro vás budeme stále doplňovat a aktualizovat.

 

prosinec 2013

Rádi bychom vám popřáli klidné Vánoce a krásný další rok plný výletů za poznáním naší přírody. 

 

 

31. 10. 2013

Na konci minulého týdne byla zveřejněna Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje za rok 2012. Tuto publikaci vydává Krajský úřad Ústeckého kraje každým rokem

a jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost se stavem životního prostředí

v našem kraji v předchozím roce.

Část této publikace je také vždy věnována ochraně přírody a soustavě NATURA 2000. Ročenku si můžete prohlédnout zde, a dále pak stručnou anglickou

a německou verzi.

Pokud byste měli zájem o tištěnou verzi ročenky, navštivte Krajský úřad Ústeckého kraje, kde si ji můžete zdarma vyzvednout.

 

 

24. 10. 2013

Dne 14. 10. 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č. 318. Nařízení vlády bude účinné patnáctým dnem od vyhlášení, tj. 29. 10. 2013. S novým nařízením vlády se můžete seznámit zde.

 

 

3. 7. 2013

V současné chvíli je nejaktuálnějším tématem právě uvedení těchto webových stránek do provozu.

V této sekci vás budeme informovat o novinkách týkajících se celé soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji, popřípadě o záležitostech celé této soustavy.

Novinky, týkající se konkrétních lokalit, najdete v aktualitách jednotlivých území.

 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • přástevník kostivalový
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • otakárek ovocný
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • památný dub v Petrohradu
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bradáček vejčitý
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kostival český
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • koniklec luční
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.