Co je NATURA 2000

 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území všechny státy Evropské unie. Skládá se z evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V rámci těchto území jsou chráněny druhy živočichů, rostlin a typy přírodních stanovišť, které jsou v evropském měřítku nejvíce ohrožené, významné, nebo se vyskytují jen na určitém území (endemické). Seznam těchto stanovišť a druhů uvádí evropské předpisy, stejně jako pravidla ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Jednotlivé státy pak tato pravidla musí zakomponovat do své legislativy.

 

Evropsky významné lokality jsou vyhlašovány pro ochranu 40 druhů rostlin a 65 druhů živočichů a 61 typů přírodních stanovišť a ptačí oblasti pro ochranu celkem 47 druhů ptáků.

 

Pravidla ochrany těchto území  v současné době ukládají České republice zajistit ochranu evropsky významných lokalit vyhlášením těchto ploch za tzv. maloplošná zvláště chráněná území, kterými jsou například přírodní rezervace nebo přírodní památky.

 

 

 

 

 

 

 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • bradáček vejčitý
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • kostival český
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • prstnatec májový
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • přástevník kostivalový
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • rosnatka okrouhlolistá
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • památný dub v Petrohradu
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.