Ptačí oblast Doupovské hory

 

 

 

Ptačí oblast Doupovské hory se nachází v západní části Ústeckého kraje, mezi obcemi Kláštěrec nad Ohří, Karlovy Vary, Čichalov a Krásný Dvůr. Jedná se o rozsáhlé území jehož délka i na šířka přesahuje 28 km a lze říci, že se prakticky se shoduje s geomorfologickým celkem Doupovské hory, které jsou největším českým stratovulkánem o rozloze cca 1200 km2. Doupovské hory mají strukturně denudační georeliéf hornatinného v okrajových částech vrchovinného rázu. Z hlediska pedologie lze říci, že největší rozlohu zaujímají hnědé půdy - kambizemě, především nasycené - eutrofní. V západní a severní části území jsou strmé svahy se skalními výstupky, které vznikly zařezáním Ohře do podloží a krajina zde má ráz členité hornatiny. Jižní část území je plošší. Celé území se rozkládá v nadmořské výšce 290-928 metrů, přičemž nejvyšším vrcholem Doupovských hor je vrch Hradiště (934 m n. m.). Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Původní vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí řeky Ohře a v masivu Pustého zámku. V současnosti je pro centrální část Doupovských hor typická mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, které vznikly vlivem sukcese na opuštěných a neobhospodařovaných zemědělských pozemcích. Vodní plochy se v rámci ptačí oblasti Doupovské hory vyskytují zejména v okrajových částech na Radonicku, v okolí Bražce a Ostrova nad Ohří.

 


Část oblasti je využívána jako vojenský výcvikový prostor, avšak s omezením vojenské činnosti v některých částech území souvisí zarůstání bezlesí trnitými křovinami. Doupovské hory se vyznačují především pestrostí jednotlivých biotopů, čemuž také odpovídá vysoká druhová pestrost vyskytujících se ptáků. Na území Doupovských hor hnízdí celkem 148 ptačích druhů, přičemž zde převládají druhy lesních a lučních společenstev. Ptačí oblast Doupovské hory byla vymezena nařízením vlády č. 688/2004 Sb. ze dne 8. 12. 2004 a předmětem její ochrany jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého (Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex crex), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla čeného (Dryocopus martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula parva). S celým zněním uvedeného nařízení se můžete seznámit ZDE.

 

Mapa zobrazující hranice ptačí oblasti Doupovské hory je vytvořena za pomoci základní mapy 1:50 000, jejímž poskytovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální.  

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.