Ptačí oblast Labské pískovce

 

 

 

Ptačí oblast se nachází převážně na území Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, pouze malá část se nachází mimo tyto velkoplošné zvláště chráněné území a je v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Celkové dálka ptačí oblasti je 43 km a v nejširším místě je široká 17 km.


Geologická stavba je tvořena převážně druhohorními sedimenty, převážně pískovci, které jsou nejvíce zastoupeny v Labském údolí a v okolí Pravčické brány. Geomorfologicky patří oblast do celku Děčínské vrchoviny, rozdělené tokem Labe. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar. Mezi důležité přítoky patří říčky Kamenice a Křinice. Lesní půdy jsou zastoupeny především arenických podzolem, litozemí a arenickou kambizemí. Na zemědělské půdě převažují pseudogleje. Celé území oblasti se nachází v nadmořské výšce 100 - 722 m. n. m.


Na území Labských pískovců převládají acidofilní bučiny vázané především na pískovcové prostředí, převedené částečně na smrkové, případně borové monokultury.
Díky rozmanitým typům prostředí je avifauna této oblasti poměrně bohatá, hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění bylo prokázáno u více než 140 druhů ptáků.Charakteristické skalní útvary slouží jako hnízdiště sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo). Vzhledem k velké lesnatosti oblasti je poměrně hojně zastoupen datel černý (Dryocopus martius). V oblasti je poměrně výrazně zastoupena také zemědělská krajina, která si dodnes uchovala značnou pestrost a díky tomu se zde vyskytuje také řada druhů typických pro toto prostředí včetně chřástala polního (Crex crex). Mezi další druhy, které zde byly potvrzeny lze zařadit kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), včelojeda lesního (Pernis apivorus), ťuhýka obecného (Lanius collurio), jeřába popelavého (Grus grus), bekasinu otavní (Gallinago gallinago) a další.


Ptačí oblast Labské pískovce CZ0421006 byla vyhlášena Nařízením vlády č. 683/2004 ze dne 8. prosince 2004, jejím předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního - (Crex crex), výra velkého - (Bubo bubo), datla černého - (Dryocopus martius) a jejich biotopy. Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace ve stavu příznivém z hlediska ochrany. S celým zněním uvedeného nařízení se můžete seznámit ZDE.

 

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.