Ptačí oblast Východní Krušné hory

 

 

 

Ptačí oblast se nachází v severozápadních Čechách, mezi obcemi Tisá, Telnice, Mikulov a Klíny. Tvoří rozsáhlý celek, který se rozprostírá podél státní hranice s Německem a je dlouhý 40 km, v nejširším místě je dlouhý 9 km.

Krušné hory mají pestrou geologickou stavbu, převládají ortoruly, granity, svory, ruly a kvarcity. Ptačí oblast spadá do Loučenské oblasti Krušnohorské soustavy a je tvořena Flájskou hornatinou. Jedná se o krušnohorskou plošinu v nadmořských výškách od 800 do 956 metrů, na jihovýchodě je zlomový svah se strmými údolími. Pro vrcholovou část jsou význačné ploché kotlinové sníženiny s rašeliništi. V oblasti převažují kyselé (dystrické) kambizemě. Jedná se o horskou oblast s původně smíšenými lesními porosty, později přeměněnými na monokulturní smrčiny, které vlivem vzdušných imisí velkoplošně odumřely a následně byly vykáceny. Imisní holiny osázené náhradními dřevinami tvoří mozaiku se zbytky původních porostů a rašeliništi.

 V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí - bývalá pole a louky a také mrazové kotliny, které se nedaří zalesnit. Do navržené ptačí oblasti spadá i Flájská přehrada, vybudovaná jako zdroj pitné vody. Lidská sídla jsou rozmístěna nepravidelně a existují tu rozsáhlé neobydlené oblasti. Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků.

Předmětem ochrany ptačí oblasti je jediný ptačí druh tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a jeho biotop. Jeho pirozenými biotopy jsou přehledné plochy rašelinišť s keříškovými formacemi brusnicovitých rostlin a vřesu obecného, nezbytnou součástí biotopu jsou porosty bříz a borovice kleč. Sekundrárnímimi biotopy jsou pak mladé smíšené porosty břízy, modřínu, smrku pichlavého s optimální výškou do 4 m. Potřebné jsou též menší rozvolněné plochy pro individuální tok, sběr gastrolitů, možnost popelení.  Důležitým náhradním biotopem jsou bývalé agrocenózy v sousedství rašelinišť, zejména neobhospodařované louky a pastviny, které mohou sloužit jako tokaniště a potravní biotop. V ptačí oblasti Východní Krušné hory se vyskytují i dalších druhy ptáků významných z hlediska avifauny České republiky, ve větším počtu např. bekasina otavní (Gallinago gallinago).  Území nemá větší význam pro stěhovavé ptáky ani se zde nenachází žádné významné zimoviště.

 

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.