24 - Na spáleništi

 

 

 

Lokalita, jejíž rozloha je cca 1,6 ha se nachází v rozsáhlejším lesním komplexu cca 3 km jižně od obce Tuchořice. Nadmořská výška lokality je cca 370 - 420 m.n.m. Jedná se o fragment bučiny a kulturního boru na svazích ploché vrchoviny Džbán s výchozy vápnitých karbonských sedimentů.

 

Podloží je budováno permokarbonských (tzv. líňským) souvrstvím klastických hornin typu "red beds" v kontaktu s křídovými jílovci perucko - korycanského souvrství. Z hlediska geomorfologického členění spadá území do podcelu Ročovské vrchoviny. Půdy jsou zde modýální kambizemě. 

 

Potenciální přirozenou vegetací v území jsou černýšové dubohabřiny a mochnové doubravy. Lesy, které se na území EVL vyskytují, jsou lesy hospodářskými ve kterých byla původní dřevinná skladba z části nahrazena jehličnatou kulturou. Výskyt střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus), který je předmětem ochrany uvedené EVL, byl v současné době zjištěn pouze na místech s nezpojeným stromovým patrem. V posledních letech byl však jeho výskyt v rámci lokality opakovaně zaznamenám v počtu několika desítek rostlin, avšak pouze na jediném místě uvnitř EVL. Kromě střevíčníku pantoflíčku zde byl zaznamenán i výskyt lilie zlatohlávku (Lilium martagon) a okrotice bílé (Cephalanthera damasonium).

  • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
  • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
  • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.