52 - Ohře

 

 

 

Evropsky významná lokalita Ohře začíná na dolním toku této řeky od ústí do Labe a končí soutokem s Libočanským potokem. Její součástí jsou také některé její kanály - Malá Ohře a kanál mezi Hostěnicemi a Doksany. 

 

Větší část řeky protéká kulturní krajinou. Přirozenou složku nivy Ohře tvoří zbytky zachovalých nezaplavovaných či řídce zaplavovaných lužních porostů. V některých částech se tvoří štěrkové či štěrkopískové náplavy, které jsou významným biotopem pro řadu vzácných druhů. Štěrkové náplavy zároveň slouží bolenu dravému (Aspius aspius) k rozmnožování.

 

Kromě uvedeného druhu se zde vyskytují losos obecný (Salmo salar) a velevrub tupý (Unio crassus), kteří společně tvoří předmět ochrany této evropsky významné lokality.

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.