8 - Holý vrch

 

 

 

Lokalitu tvoří zalesněný Holý vrch a přilehlé stráně a meze mezi obcemi Zahořany, Encovany a Sedlec.

 

Lesní porosty jsou převážně listnaté a mají ve velké míře zachováno přirozené druhové složení. Centrální část území porůstají hercynské dubohabřiny s hlavními dřevinami dubem letním a zimním (Quercus robur, Q. petraea) a dále s lípou malolistou (Tilia cordata) a habrem obecným (Carpinus betulus). V keřovém patře roste líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a hlohy (Crataegus sp.). V bylinném patře lze nalézt jaterník podléšku (Hepatica nobilis), konvalinku vonnou (Convallaria majalis), roztroušeně se vyskytuje lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Na vrcholovém hřebínku Holého vrchu lesní porosty přechází do teplomilných doubrav, kde je hojně zastoupen dub pýřitý (Q. pubescens) a javor babyka (Acer campestre). V bylinném podrostu dominuje kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum). 

 

Jižní úbočí Holého vrchu a okolní stráně porůstá vegetace bílých strání - širokolistých suchých trávníků. Jsou to pozůstatky původních pastvin, s velkým bohatstvím rozličných bylinných druhů, včetně vzácnějších, jako je len tenkolistý (Linum tenuifolium), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) a hořeček nahořklý (Gentianella amarella). 

 

V současné době, kdy stráně již nejsou pravidelně vypásány, dochází zde k rozrůstání křovin a pestrá luční společenstva postupně mizí. K udržení jejich bohatosti je nezbytné luční lokality pravidelně udržovat sečením nebo spásáním stádem ovcí nebo koz.

 

Další informace je také možné získat ZDE na stránkách občanského sdružení Salvia, které pro toto území zpracovalo návrh plánu péče.

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.